Actievoorwaarden 500-euro-kortingsactie CineFox

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 500-euro-kortingsactie van CineFox Bioscoop- en Theaterreclame BV, (hierna de ‘actie’). Deelname aan de actie houdt de acceptatie van deze voorwaarden in.

Artikel 0- Definities

CineFox-klant: een onderneming die reeds een overeenkomst heeft gesloten met CineFox. nieuwe klant: een onderneming die een nieuwe overeenkomst met CineFox wenst aan te gaan. kortingskaart: een door CineFox uitgegeven kaart die gedurende de looptijd van de actie recht geeft op aanspraak op een korting.

Artikel 1 – Duur van de actie

1.1 De actie loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2019.
1.2 CineFox behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. In voorkomend geval kan er geen aanspraak op enige korting en/of (schade)vergoeding worden gemaakt.

Artikel 2 – Korting voor CineFox-klanten

2.1 Een CineFox-klant die in het bezit is van een kortingskaart kan aanspraak maken op € 250,00 korting indien de CineFox-klant een nieuwe klant aandraagt bij CineFox.
2.2 De korting wordt uitgekeerd aan de CineFox-klant indien:

a) de CineFox-klant de kortingskaart aan de nieuwe klant ter hand heeft gesteld,
b) er een overeenkomst wordt aangegaan tussen de nieuwe klant en CineFox, én
c) de nieuwe klant de naam van de CineFox-klant vóór of uiterlijk ten tijde van ondertekening van de overeenkomst (tussen de nieuwe klant en CineFox) aan CineFox heeft vermeld én de kortingskaart aan CineFox heeft overlegd.
2.3 De korting betreft een eenmalige korting van € 250,00 (exclusief btw) op de eerstvolgende factuur.
2.4 Indien de CineFox-klant meerdere nieuwe klanten aandraagt, en er wordt per nieuwe klant voldaan aan artikel 2.2, dan zal per nieuwe klant de korting aan de CineFox-klant worden toegekend tot een maximum van het totaalbedrag van de eerstvolgende jaarfactuur.
2.5 Indien de overeenkomst tussen de CineFox-klant en CineFox wordt beëindigd en de korting is nog niet in mindering gebracht, dan vervalt het recht op korting.
2.5 Indien de CineFox-klant naast de reeds aangegane overeenkomst een nieuwe overeenkomst aangaat met CineFox en vóór of tijdens het sluiten van deze nieuwe overeenkomst de kortingskaart overlegt, dan kan de CineFox-klant aanspraak maken op zowel de korting zoals bedoeld in artikel 2.3 als in artikel 3.2.

Artikel 3 – Korting voor nieuwe klanten

3.1 Een nieuwe klant die in het bezit is van een kortingskaart kan aanspraak maken op korting zoals bedoel in artikel 3.3 indien de kortingskaart vóór doch uiterlijk ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst aan CineFox wordt overlegd. Bij het overleggen van de kortingskaart dient tevens te worden aangegeven van wie de nieuwe klant de kortingskaart heeft ontvangen. Indien de kortingskaart ná de ondertekening wordt overlegd, zal de korting niet in mindering worden gebracht.
3.2 De korting betreft een eenmalige korting van € 250,00 (exclusief btw) op de eerste factuur.
3.3 Indien de overeenkomst tussen de nieuwe klant en CineFox wordt beëindigd, en de korting is nog niet in mindering gebracht, dan vervalt het recht op korting.

Artikel 4 – Algemene bepalingen

4.1 Op uitdrukkelijk verzoek zal een kortingskaart aan een nieuwe klant worden toegezonden.
4.2 CineFox heeft het recht deelnemers uit te sluiten van de actie indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer op een oneerlijke wijze deelneemt dan wel poogt deel te nemen aan de actie.
4.3 De korting kan niet worden ingewisseld tegen contanten.
4.4 CineFox behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een wijziging zal uitsluitend worden bekendgemaakt op deze website. .
4.5 De gegevens die de deelnemer verstrekt in het kader van de actie zullen uitsluitend ten behoeve van actie en de nakoming van de overeenkomst worden gebruikt. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld aan derden met uitzondering van de bedrijven die vallen onder de FoxGroep.
4.6 Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen betreffende de actie kunnen schriftelijk worden gesteld per email aan info@cinefox.nl.
4.7 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden of de actie kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
4.8 Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door CineFox Bioscoop- en Theaterreclame BV, gevestigd te Wijchen.